Ο Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ είναι η αξιοποίηση και η προώθηση της ορθότερης διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΘ, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και το συμφέρον του Πανεπιστημίου.

Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διεπόμενη από την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία (ενδεικτικά ασκούμενες δραστηριότητες: εκμετάλλευση κυλικείων, λειτουργία παιδικού σταθμού, φωτοτυπικού κέντρου κ.α.).

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία. Το Δ.Σ. ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, η οποία επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης.

Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ για τα έτη 2014-2018 είναι:

 

Πρόεδρος

Περικλής Α. Μήτκας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρύτανης ΑΠΘ

 

Αν. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη ΑΠΘ

 

Αντιπρόεδρος

Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

 

Μέλη

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πασχάλης Φορτομάρης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημήτριος Τορτοπίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής

Δημοσθένης Τσολάκης, εκπρόσωπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

 

Η ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι υπό κατασκευή.